Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je provozovatel webu HAPI s.r.o., IČ: 03864944, se sídlem Plucárna 3560/1, Hodonín, 695 01 (dále i jako „Správce“), který je zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.) a nařízení GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) dle podmínek uvedených níže.

V naší společnosti působí kontaktní osoba v oblasti ochrany osobních údajů, která je Vašim kontaktním bodem pro zodpovězení jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů nebo přijetí a vybavení žádostí subjektu údajů. Kontaktní údaje: e-mail be@hapi.team.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci vyplnění kontaktního formuláře, související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů nebo jiným sdělením, na základe kterého získáme vaše osobní údaje. Konkrétně dochází ke zpracování níže uvedených údajů:

Kategorie subjektu údajů

 • Zájemci o zaměstnání
 • Osoby konající ve jménu zájemců o zaměstnání
 • Fyzické osoby – živnostníci
 • Osoby konající ve jménu právnických osob
 • Osoby konající ve jménu fyzických osob – živnostníků

Vyplnění formuláře pro poptávku nebo kontaktování

 • Jméno a příjmení
 • Bydliště
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme v rámci účelu, na který nám je poskytujete. Mezi účely zpracování patří:

 • výběrové řízení,
 • uzavření smluvních vztahů,
 • účetní a daňové účely,
 • účely týkající se ochrany oprávněných zájmů Správce (např. vymáhání nároků správce),
 • statistické účely, archivní účely ve veřejném zájmu a účely historického a vědeckého výzkumu,
 • přímý marketing (zasílání newsletterů),
 • databáze klientů (zasílání informací o volných pracovních pozicích),
 • využití kontaktního formuláře na webstránce Správce.

Doba zpracování

Osobní údaje uchováváme do momentu, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Dále vaše osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu, na kterou je souhlas udělen. Po uplynutí této doby Správce neprodleně provede likvidaci (výmaz) poskytnutých osobních údajů, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování.

V případech, kdy v souladu s GDPR Správce zpracovává vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu a pro účely tak jak je uvedeno níže v textu, zlikviduje (vymaže) vaše osobní údaje ihned po tom, pokud už není možné využít osobní údaje k účelu, pro který byly získány, pokud neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (např. oprávněný zájem Správce - uplatňování právních nároků, vedení soudních sporů, správních řízení a pod.).

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě odeslání nezávazné poptávky).
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Správce zachovává mlčenlivost o vašich osobních údajích a z toho důvodu přijal interní opatření, která zajišťují, že vaše osobní údaje jsou zpřístupněny a sdíleny jen s pověřenými osobami, prověřenými příjemci ve smyslu výše uvedených účelů.

Naši zaměstnanci a pracovníci a jiné pověřené osoby mají přístup k vašim osobním údajům výlučně v případech nezbytných pro dosažení účelů zpracování, tzn. zpravidla jen oprávnění zaměstnanci konkrétního oddělení, se kterým souvisí zpracování osobních údajů. Rozsah přístupu pověřené osoby k vašim osobním údajům závisí od konkrétní pozice, funkce a pracovní náplně konkrétního zaměstnance.

Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím zpracovatele, a to výlučně v rozsahu a za podmínek tomu odpovídajícímu účelu zpracování. V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme zpracovatele, vždy předem prověříme, zda zpracovatel splňuje požadavky organizačního a technického charakteru z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování vašich osobních údajů. Správce i všichni jeho zpracovatelé se zavazují zajistit, aby všechny subjekty jakož i jimi pověřené osoby nakládali s vašimi osobními údaji nejméně s takovou ochranou, jakou vyžadují příslušné platné právní předpisy o ochraně údajů, a aby zavedly vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Mezi zpracovatele, kterým v odůvodněných případech poskytujeme vaše osobní údaje, patří například advokátní kancelář, externí účetní firma, auditor, policie, atd. Správce neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány i v rámci skupiny HAPI, do které patří společnosti: HAPI personal s.r.o., se sídlem Námestie SNP 171/1, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 46 921 371

Správce neprovádí v rámci své činnosti provozovatele automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti THINline s.r.o., IČ: 26747359, se sídlem Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, zapsanou u Krajského soudu v Praze pod spisovou značkou C 91182. Více na https://www.cesky-hosting.cz/kontakty/

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, máte právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.
 • Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www.uoou.cz .

Poskytování osobních údajů

Poskytování vašich osobních údajů je stále dobrovolné. V případě, že nám neposkytnete osobní údaje, které jsou smluvním požadavkem (např. při uzavření smlouvy pro účely identifikace smluvní strany), nedojde k uzavření smlouvy. V některých případech může být poskytnutí osobních údajů i zákonným požadavkem (v pracovněprávních vztazích při plnění povinnosti zaměstnavatele), ve smyslu čehož je poskytnutí osobních údajů nezbytnou náležitostí splnění zákonných povinností (v tomto případě je povinností subjektu poskytnout požadované osobní údaje).

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. www.hapi.team používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.
Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, neboli dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.
Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatováni si osobního nastavení - Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu.

Statistické údaje - Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Zobrazování reklamy - Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.  

Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE
 • Google (AdWords) Více informací ZDE
 • Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.